GDPR

Ochrana osobních údajů a identifikace klienta

 1. Ochrana osobních údajů

  1. Společnost zpracovává osobní údaje fyzických osob:
   • pro účely zpracování daňových tvrzení a poskytnutí ostatního daňového poradenství na základě plnění smlouvy, nabídkového dopisu nebo potvrzené objednávky, a to po dobu poskytování daňového a účetního poradenství Klientovi,
   • ve spisové evidenci pro účel ochrany právních nároků Společnosti na základě oprávněného zájmu Společnosti, který spočívá v obraně vlastních práv, a to po dobu poskytování daňového poradenství Klientovi a následně nejdéle po dobu 10 let od jeho ukončení s ohledem na prekluzivní lhůty v daňovém řízení a 4 další roky s ohledem na možné opožděné uplatnění škody Klientem; běh této doby se staví, pokud Klient u Společnosti či u jiného orgánu či subjektu uplatní nárok na náhradu škody způsobené Společností při poskytování daňového poradenství, nebo má Společnost důvodné podezření, že by Klient takový nárok mohl uplatnit,
   • pro účel plnění právních povinností Společnosti, a to na základě povinností zejména dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále jen „AML zákon“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou těmito předpisy, nejvýše po dobu 10 let od ukončení poskytování daňového poradenství,
   • pro účel nabízení dalších služeb Společnosti na základě oprávněného zájmu spočívajícího v propagaci vlastních služeb, a to po celou dobu poskytování služeb Společností klientovi a v případě ukončení poskytování těchto služeb po dobu dalších 3 let.
  2. Společnost zpracovává identifikační a kontaktní údaje statutárních zástupců Klienta, je-li právnickou osobou, a rovněž identifikační údaje, údaje o ekonomických transakcích a další údaje nezbytné pro určení daňové povinnosti Klienta, jež se vztahují ke třetím osobám, jejichž údaje jsou obsaženy v podkladech pro poskytnutí daňového poradenství poskytnutých Klientem (např. rodinných příslušníků):
   • pro účely zpracování daňových tvrzení a poskytnutí ostatního daňového poradenství na základě oprávněného zájmu spočívajícího v ochraně zájmů Klienta, a to po dobu trvání smluvního vztahu,
   • ve spisové evidenci pro účel ochrany právních nároků Společnosti na základě oprávněného zájmu Společnosti, který spočívá v obraně vlastních práv, a to po dobu poskytování daňového poradenství klientovi a následně nejdéle po dobu 10 let od jeho ukončení s ohledem na prekluzivní lhůty v daňovém řízení a 4 další rok s ohledem na možné opožděné uplatnění škody Klientem; běh této doby se staví, pokud Klient u Společnosti či u jiného orgánu či subjektu uplatní nárok na náhradu škody způsobené Společností při poskytování daňového poradenství, nebo má Společnost důvodné podezření, že by Klient takový nárok mohl uplatnit,
   • pro účel plnění právních povinností Společnosti, na to na základě povinností zejména dle AML zákona, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou těmito předpisy, nejvýše po dobu 10 let od ukončení poskytování daňového poradenství,
   • pro účel nabízení dalších služeb Společnosti na základě oprávněného zájmu spočívajícího v propagaci vlastních služeb, a to po celou dobu poskytování služeb Společností klientovi a v případě ukončení poskytování těchto služeb po dobu dalších 3 let.
  3. Osobní údaje zpracovávané Společností dle čl. 1.1 a 1.2 mohou být podle pokynů Klienta předány orgánům finanční a celní správy, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám, Českému statistickému úřadu a dalším subjektům určeným pokyny Klienta.
  4. Klient a osoby uvedené v čl. 1.2 mají právo vyžádat si přístup ke zpracovávaným osobním údajům, zejména získat informace o jejich zpracování, případně kopii osobních údajů, jež se jich týkají; právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, jež se jich týkají a jsou nepřesné či neaktuální; právo na námitku proti zpracování osobních údajů, jež se jich týkají, jde-li o zpracování založené na oprávněném zájmu či pro účely přímého marketingu; právo na výmaz osobních údajů, jež se jich týkají, zejména chybí-li právní základ pro jejich zpracování; právo na omezení zpracování osobních údajů, jež se jich týkají, zejména je-li žádána jejich oprava či vznesena námitka proti jejich zpracování; tato práva lze uplatnit u Poradce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených ve smlouvě, nabídkovém dopisu či potvrzené objednávce.
  5. Klient a osoby uvedené v čl. 1.2 mají dále právo podat proti zpracování osobních údajů Společností stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
  6. Klient má právo na získání svých údajů, které poskytl Společnosti a Společnost je zpracovává elektronicky pro zpracování daňových tvrzení a poskytnutí ostatního daňového poradenství, v běžném, strukturovaném a strojově čitelném formátu.
 2. Identifikace klienta

  1. Klient je povinen podrobit se identifikaci podle zvláštních předpisů. Za tím účelem předloží Společnosti příslušné doklady a předá mu jejich kopie nebo umožní jejich pořízení. Klient poskytne Společnosti veškerou součinnost, které je zapotřebí pro plnění povinností Společnosti vyplývajících z AML zákona, a to zejména při provádění kontroly Klienta ve smyslu § 9 AML zákona.
  2. Společnost pro účely AML zákona pořídí kopie nebo výpisy z předložených dokladů Klienta a zpracuje takto získané informace k naplnění účelu tohoto zákona.
  3. Společnost při vzniku závazku identifikuje každou fyzickou osobu zastupující Klienta, který je právnickou osobou, a to za fyzické přítomnosti identifikovaného, ledaže je ujednáno jinak.
  4. Společnost při vzniku závazku identifikuje každou fyzickou osobu uvedenou Klientem jako kontaktní osobu za fyzické přítomnosti identifikovaného, ledaže je ujednáno jinak.
  5. Klient je povinen informovat Společnost o zdrojích peněžních prostředků, pokud nebyly dosaženy řádnou podnikatelskou činností Klienta. Klient, pokud se jedná o právnickou osobu, informuje Společnost o svém skutečném majiteli.
  6. Při identifikaci Klienta, který je:
   • fyzickou osobou, za její fyzické přítomnosti Společnost identifikační údaje zaznamená a ověří z průkazu totožnosti, jsou-li v něm uvedeny, a dále zaznamená druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti; současně ověří shodu podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti,
   • právnickou osobou, Společnost identifikační údaje zaznamená a ověří z dokladu o existenci právnické osoby a v rozsahu podle předcházejícího odstavce provede za fyzické přítomnosti identifikaci fyzické osoby, která ji zastupuje v dané záležitosti; jeli statutárním orgánem, jeho členem nebo ovládající osobou této právnické osoby jiná právnická osoba, zaznamená i její identifikační údaje,
   • zastoupen na základě dohody o plné moci, Společnost provede za fyzické přítomnosti identifikaci zmocněnce podle přecházejících dvou odstavců a dále předložením plné moci.
  7. Klient je povinen po dobu trvání závazku informovat Společnost o veškerých změnách, které by mohly mít vliv na správnou identifikaci Klienta, a to zejména pokud jde o platnost a úplnost identifikačních údajů.
  8. Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě,
   • že se Klient odmítne podrobit identifikaci anebo odmítne doložit plnou moc nebo z jiného důvodu nelze provést identifikaci,
   • že Klient neposkytne potřebnou součinnost k naplnění účelu AML zákona nebo z jiného důvodu nelze naplnit účel tohoto zákona anebo
   • má-li Společnost důvodné pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých Klientem nebo o pravosti předložených dokladů.