Daňové poradenství

Naše společnost poskytuje komplexní poradenství v oblasti přímých i nepřímých daní, a to jak právnickým, tak i fyzickým osobám.

Za účelem udržení vysokého standardu poskytovaných služeb je daňové poradenství zaměřeno na vybrané oblasti daňového práva, ve kterých naši daňoví poradci a konzultanti získali během své praxe příslušnou odbornost a zkušenosti a profilovali se tím mezi uznávané odborníky.

Vedle ad hoc daňového poradenství v oblasti veškerých daní zaměřeného na okamžité potřeby klientů včetně tzv. hot-line podpory a zpracování veškerých typů daňových přiznání či asistence při jejich přípravě se naše kancelář zaměřuje na následující oblasti:

OBLASTI NAŠÍ PODPORY

 • Specializované poradenské projekty v oblasti identifikace daňových rizik a daňové optimalizace
 • Posouzení daňových dopadů podnikání zahraničních subjektů v České republice (vznik stálé provozovny apod.)
 • Poradenství v oblasti uplatnění srážkových daní a identifikace možností daňové optimalizace v této oblasti
 • Prověření daňových dopadů zaměstnávání osob včetně přeshraničních vysílacích struktur a/nebo smluvních vztahů společností a jejich statutárních orgánů
 • Poradenství a podpora při zahájení nebo ukončení podnikatelských aktivit
 • Poradenství v oblasti investičních pobídek a jiných dotací
 • Poradenství v oblasti výzkumu a vývoje v kontextu uplatňování odčitatelné položky od základu daně z příjmů
 • Poradenství v oblasti ostatních přímých a majetkových daní – silniční daně, daně darovací, dědické, z převodu nemovitostí
 • Specializované poradenství v oblasti převodních cen (posouzení zvolené nebo navržení optimální metody pro stanovení převodních cen, zpracování dokumentace k převodním cenám v požadovaném rozsahu a struktuře, metodická podpora v této oblasti)
 • Analýza plánovaných transakcí s cílem optimalizovat dopady v oblasti DPH, resp. předcházet negativním dopadům (u přeshraničních transakcí např. v podobě povinné registrace v jiných členských státech EU)
 • Audit interních systémů zaměřený na metodickou a věcnou kontrolu postupů používaných klienty při přípravě DPH přiznání a výpočtu daňové povinnosti, včetně předložení návrhů na jeho optimalizaci
 • Vedení daňové evidence a příprava DPH přiznání a Souhrnných hlášení
 • Komplexní zastupování zahraničních subjektů při plnění povinností souvisejících s jejich podnikatelskými aktivitami na území České republiky
 • Zastupovaní klientů při vracení DPH v ostatních členských státech EU
 • Asistence při získání zvláštních povolení pro provozování daňového skladu a pro oprávněného příjemce
 • Poradenství zaměřené na přepravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně, provoz daňového skladu a uvádění vybraných výrobků do volného daňového oběhu
 • Komplexní analýza přeshraničních transakcí
 • Asistence při získávání nezbytných vývozních a dovozních povolení
 • Kontrola výpočtu dovozního cla se zaměřením na správné zařazení dováženého zboží a kalkulaci celní hodnoty
 • Zpracování výkazů Intrastat
 • Komplexní podpora a/nebo zastupování při daňových řízeních, počínaje registrací k jednotlivým daním a konče vymáháním daňových přeplatků
 • Poradenství a asistence při jednáních s finančními úřady včetně účasti na daňových kontrolách, místních šetřeních a dalších procesních postupech
 • Příprava podkladů pro komunikaci s finančními úřady (odvolání a další opravné prostředky)
 • Zastupování a podpora při soudních sporech týkajících se daňové problematiky
 • Konzultace sporných otázek se zástupci finanční správy
 • Daňové poradenství pro nadnárodní i české společnosti v oblasti aplikace daně z příjmů fyzických osob na příjmy jejich zaměstnanců a vyslaných zahraničních pracovníků (kompenzace a diversifikace poskytovaných zaměstnaneckých výhod)
 • Poradenství pro majetkově dobře situované fyzické osoby v oblasti daně z příjmů fyzických osob a majetkových daní
 • Podpora managementu a vlastníků při finančním vedení společnosti
 • Příprava a realizace školení jak na téma aktuálních novinek v daňové legislativě, tak na vybraná témata z daňové oblasti podle individuálních požadavků a potřeb našich klientů
 • Zajištění veškerých potřebných registrací
 • Zpracování měsíčních mzdových kalkulací včetně všech povinných odvodů
 • Vedení komplexní personální agendy
 • Zpracování ročního zúčtování a veškerých souvisejících „závěrkových“ operací v oblasti mezd a personalistiky
 • Poradenství v oblasti mzdového účetnictví a personálních otázek
 • Komunikace s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění včetně přípravy a podání veškerých povinných hlášení
 • Zastupování v rámci kontrol ze strany institucí sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
 • Komplexní příprava a zpracování daňových přiznání pro jednotlivé daně
 • Revize daňových přiznání připravených klientem
 • Analýza a vyhodnocení budoucích rizik zjištěných v průběhu přípravy či kontroly daňových přiznání
 • Vedení daňové evidence